Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Materiały dla ucznia-Nauczanie Zdalne
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Klauzula informacyjna

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego

 

więcej informacji

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz

Warto odwiedzić
.
.
.
.

Darmowe strony edukacyjne

.

Matematyka innego wymiaru

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

.

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

.
.
.

.

 

.

.

portal edukacyjny dla nauczycieli, uczniów, rodziców

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"

 

Rada Rodziców

 RADA RODZICÓW

 

W ZSO działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wszystkich uczniów.

W skład RR wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

RR uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 
w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych  do RR.

RR może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z  wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły RR może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin RR.

Kompetencje Rady Rodziców

Do kompetencji RR:

1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści  i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów   realizowanego przez nauczycieli,

 b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów   oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania szkoły.

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Zarząd RR

Skład zarządu RR w roku szkolnym 2015/2016: 

1. Paweł Snopek - przewodniczący 

2. Wiesław Badur - z-ca przew. sekretarz

4. Katarzyna Kwiatkowska - skarbnik 

Wpłaty na RR

Rada Rodziców przypomina, że w roku szkolnym 2016/17 składkę na RR ustalono w niezmienionej wysokości, czyli 40 zł w przypadku jednego dziecka w szkole, 60 zł jeżeli w szkole jest dwoje lub więcej dzieci.

W związku ze zbliżającą się zabawą choinkową prosimy o dokonywanie wpłat.

Komentarze internautów
Dodaj swój komentarz (maksymalnie 4000 znaków)
Nick:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )